За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за ползване и защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Вашият достъп и използването на AVTOSERVIZITE.COM се определя и регулира от описаните тук Условия за Ползване, както и всички приложими норми и регулации.

Настоящият документ съдържа условията за достъпа до AVTOSERVIZITE.COM и използването му. Използването на AVTOSERVIZITE.COM ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

AVTOSERVIZITE.COM си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на страницата.


1. СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на AVTOSERVIZITE.COM е собственост на AVTOSERVIZITE.COM, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

Съдържанието е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на съдържанието или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите условия начин.

AVTOSERVIZITE.COM използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.


2. ГАРАНЦИИ

AVTOSERVIZITE.COM не поема отговорност за контрол на съдържанието на публикуваните профили и обяви и не е посредник при взаимоотношенията между автосервизите и техните клиенти. Въпреки усилията на AVTOSERVIZITE.COM да гарантира достоверността на публикуваните данни, това не е възможно във всички случаи и съществува риск. Използвайки страницата Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.

AVTOSERVIZITE.COM не гарантира, че страницата ще бъде непрекъснато достъпна и без технически проблеми.

AVTOSERVIZITE.COM не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на страницата.

AVTOSERVIZITE.COM не поема отговорност, че услугите не отговарят на Вашите изисквания и/или очаквания.


3. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА

При използване на AVTOSERVIZITE.COM, Вие:


4. УСЛУГИ

AVTOSERVIZITE.COM е информационна страница за услуги, позволяващи на собственици на автосервизи на територията на Република България да създадат и публикуват онлайн профил на своя/своите автосервизи за предоставяните от тях услуги, а посетителите на страницата да търсят информация за автосервизите и да осъществят контакт с тях. AVTOSERVIZITE.COM не е посредник при договарянето на услугите между двете страни и не носи отговорност за възникнали спорни ситуации.


II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ АВТОСЕРВИЗИ

1. РЕГИСТРАЦИЯ

2. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

3. ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРОФИЛИ

AVTOSERVIZITE.COM може да прекрати Вашия профил в следните случаи:

AVTOSERVIZITE.COM запазва правото си да прекрати Вашия профил и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.


III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Всички услуги за нерегистрирани потребители, търсещи автосервиз са безплатни.

Публикуваната информация с контакти на Автосервизи и представители на Автосервизи, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно осъществяване на контакт, с цел договаряне на предлаганите услуги. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

AVTOSERVIZITE.COM предоставя място в страницата, където могат да се публикуват мнения и коментари. Всички материали, изпратени по този начин, стават собственост на AVTOSERVIZITE.COM.


IV. СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

AVTOSERVIZITE.COM съхранява история за всички действия, които потребителите извършват в системата. AVTOSERVIZITE.COM си запазва правото да променя действията по съхраняване (пазенето) на историята. С приемането на настоящите общи условия, клиентът декларира своето съгласие неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на предоставяните услуги.

AVTOSERVIZITE.COM се задължава да не разкрива информация и/или лични данни относно индивидуални посещения на Клиенти в страницата на AVTOSERVIZITE.COM, освен ако законът или властите не го изискват.

AVTOSERVIZITE.COM може да поиска от клиента и информация, касаеща неговите интереси, предложения и коментари относно страницата, типа работа, от която се интересува Клиента и всичко останало във връзка с усилията на AVTOSERVIZITE.COM да осигури максимално голяма полза от тази страница.